Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CAFE CATE BAR&CATERING
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
ZAMAWIAM.CAFECATE.PL

§ 1 
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

Regulamin – Dokument określający zasady korzystania z internetowego serwisu do zamawiania obiadów
  http://www.zamawiam.cafecate.pl
Sprzedający: Cafe Cate bar & catering Magdalena Dubińska pod adresem Os. Bolesława Chrobrego
  paw 101 Poznań 60-681, NIP 7781141554, REGON 630757014.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu internetowego.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie internetowym w
  zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługi – świadczenia na rzecz Klienta udostępniane za pośrednictwem serwisu
  http://www.zamawiam.cafecate.pl


§ 2
 Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://www.zamawiam.cafecate.pl, do zamawiania obiadów
oraz ich dostarczania do Klientów.


§ 3
 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu internetowego


§ 4
 Postanowienia ogólne

Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy regulamin.
Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego
oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie
Serwisu internetowego. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu internetowego
zgodnie z jego przeznaczeniem. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: 

  a) kierując korespondencję na adres: CafeCate bar&catering
    Magdalena Dubińska, Os. Bolesława Chrobrego paw 101 Poznań 60-681
  b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@cafecate.pl

§ 5
 Produkty oraz ceny Sprzedającego

Ceny na stronie serwisu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie Serwisu internetowego w chwili
składania zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania
zamówienia przez Klienta i zależą od wyboru sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia.
Całkowity koszt zamówienia, na który składają się cena produktów oraz koszty dostawy,
wskazany jest przed złożeniem zamówienia.

§ 6
 kładanie zamówień

W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać produkt i wybrać polecenie „dodaj”
(stanowiące przycisk z umieszczoną na nim ceną produktu) następnie albo powrócić
do wybierania kolejnych produktów poprzez wybranie kolejnych produktów w określony
powyżej sposób albo przejść do finalizacji zamówienia.

Klient finalizując zamówienie powinien wskazać ilości sztuk zamawianego produktu, swoje
imię i nazwisko, numer telefonu oraz wskazać adres dostawy zamówienia. Następnie powinien
wskazać miejsce dostawy oraz wybrać sposób płatności. Następnie w celu finalizacji
zamówienia Klient powinien wybrać polecenie „Zamawiam i płacę”. Poprzez złożenie zamówienia
Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wyświetlone
przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi oświadczenie
o przyjęciu oferty przez Klienta. Wiadomość Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu
stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa
w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższe
potwierdzenie zamówienia. Po wyborze polecenia „Zakończ”, w przypadku wybrania wcześniej
opcji płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w wybrany przez siebie wcześniej sposób.
Sprzedający może wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby sztuk danego towaru objętej
jednym zamówieniem.
Informacja o maksymalnej liczbie produktów danego towaru objętych jednym zamówieniem umieszczona
będzie na stronie zawierającej informacje o danym produkcie.
W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia
z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji osobiście.
W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony
przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11.
Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień.
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać
Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego
opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 7 
Zmiana zamówienia

Do godziny 12:00 w dniu złożenia zamówienia, Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować
z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku
rezygnacji z całości lub części zamówienia, w przypadku w którym zapłata nastąpiła z góry, zwrot ceny
nastąpi na zasadach wskazanych w § 11 Regulaminu.
Klient może uzyskać informację o statusie zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem mailowym:biuro@cafecate.pl
Zmiany zlecane będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby, która złożyła dane zamówienie.
Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
W przypadku wycofania złożonego zamówienia w całości lub w części, jeżeli zostało ono opłacone
z góry, Sprzedający dokona zwrotu należności, z tym że w przypadku wycofania zamówienia w części zwrotowi
podlega odpowiednia część należności). Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w § 11.


§ 8 
Formy płatności

Płatności można dokonać:
a) gotówką – podczas odbioru przedmiotu zamówienia,
b) poprzez płatności
online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez
Sprzedającego – przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Rozliczenia transakcji e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
§ 9
 Dostawa

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio przez Sprzedającego, pod wskazany
przez Klienta adres.


§ 10
 Reklamacje

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt
lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający wymieni produkt na nowy lub
zwróci związane z zakupem produktu przez Klienta koszty Klient, który nabył produkt w celu
związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację
stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za
wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

§ 11
 Zwrot należności

Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
a) anulowania opłaconego z góry zamówienia
lub jego części,
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu
lub wymiany na nowy.
Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.
W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta
do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu,
o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go
przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot
lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania
zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.

§ 12
 Dane osobowe

Administratorami danych osobowych jest CafeCate bar&catering Magdalena Dubińska, pod adresem
Os. Bolesława Chrobrego paw.101, 60-681 Poznań, NIP 7781141554, REGON 630757014.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia
przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta
zakupów za pośrednictwem Serwisu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu
do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator przetwarza dane osobowe w celu
świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów
oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego
dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu
przesyłania informacji handlowych.


§ 13
 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.
93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
o prawach konsumenta.
Serwis internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki cookies. Klient jest o tym
informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu internetowego i może
nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania
z Serwisu internetowego. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane
na komputerze użytkownika identyfikujące użytkownika w sposób niezbędny do
uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność
systemu operacyjnego lub danych użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek
programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają
pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.
Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy
według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.